دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - پاییز 88 - مسلسل 39، پاییز 1388 
2. غایت مندی تاریخ

صفحه 47-79

سید علیرضا واسعی