فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام (HIQ) - شماره جاری