نویسنده = سید اکبر موسوی تنیانی
تعداد مقالات: 2
1. جریان تاریخ‌نگاران امامیِ بصره از آغاز تا اواسط سده چهارم هجری

دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، بهار 1397، صفحه 67-98

سید اکبر موسوی تنیانی


2. بررسی انتقادی دیدگاه‌ها درباره مذهب ناصر کبیر و خاندان او

دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، تابستان 1394، صفحه 55-86

سید علی موسوی نژاد؛ سید اکبر موسوی تنیانی