نویسنده = سید جلال امام
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاریخی سهم زبان فارسی در فرهنگ مسلمانان چین از آغاز تا کنون

دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، پاییز 1391، صفحه 189-228

سید جلال امام


2. قیام‌های مسلمانان چین در عصر دودمان چینگ

دوره 12، شماره 4 - زمستان 90 - مسلسل 48، زمستان 1390، صفحه 125-150

سید جلال امام