نویسنده = علیرضا آزاد
تعداد مقالات: 1
1. عوامل گسترش هژمونی شیعه در عصر صفویه

دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، پاییز 1398، صفحه 225-258

طاهره رحیم پور ازغدی؛ علیرضا آزاد