کلیدواژه‌ها = عبدالملک
ابن اشعث‏

دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، اردیبهشت 1383، صفحه 167-186

ال. ویکا واگلیرى‏؛ علی اکبر عباسی


نگاهى به کتاب «خلافت اموى»

دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، اردیبهشت 1383، صفحه 187-206

علی حسن بیگی


عبدالملک بن اعین

دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، اردیبهشت 1381، صفحه 25-46

محمد اصغری نژاد