کلیدواژه‌ها = ترکان
پادشاه‌زدگی؛ غلبه نظامیان بر ساختار سیاسی ـ اداری خلافت عباسی

دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، خرداد 1396، صفحه 113-136

10.22081/hiq.2017.63459

محبوبه فرخنده زاده


خان و جایگاه سیاسی و اجتماعی آن در تاریخ اسلام

دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، خرداد 1386، صفحه 131-147

سید مهدی جوادی


عصر سلیمان باشکوه... بحران جهت‏گیرى

دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، دی 1384، صفحه 151-190

صبحى لبیب؛ فرهاد پوریا تژاد


اولین مقابله‏ ى ترکان و اعراب در دره‏ ى جیحون به روایت طبرى

دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، دی 1383، صفحه 115-128

زکریا کتابچی؛ فهیمه مخبر دزفولی