نویسنده = رسول جعفریان
آثار هویت‌ساز در جامعه شیعه نخستین

دوره 22، شماره 3 - پاییز 1400 - مسلسل 87، دی 1400، صفحه 131-160

10.22081/hiq.2022.72151

فاطمه سادات میررضی؛ رسول جعفریان


شیوه نقد اخبار تاریخ اسلام در بحار الأنوار

دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، آبان 1395، صفحه 7-49

رسول جعفریان؛ قاسم قریب؛ حسن طارمی راد