نویسنده = فاطمه جان احمدی
سیاست علمی و فرهنگی فاطمیان در مصر

دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، فروردین 1391، صفحه 121-156

فاطمه جان احمدی؛ صفورا سالاریه


مبانی و سازوکارهای دگرگونی فرهنگی در عصر نبوی(ص)

دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، دی 1385، صفحه 25-48

فاطمه جان احمدی


رسمى شدن کیش اسماعیلیه و تأثیرات آن در مصر عصر فاطمى‏

دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، اردیبهشت 1383، صفحه 79-94

فاطمه جان احمدی


نهضت ترجمه; نتایج و پىآمدهاى آن

دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، دی 1379، صفحه 86-142

فاطمه جان احمدی