نویسنده = پروین ترکمنی آذر
تعداد مقالات: 2
1. مراکز علمی ایران در دوره ایلخانان

دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، بهار 1386، صفحه 7-32

پروین ترکمنی آذر


2. آل بویه، عباسیان و تشیع

دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، بهار 1385، صفحه 83-100

پروین ترکمنی آذر