نویسنده = علی بن ابوبکر هروی
تعداد مقالات: 1
1. رسالة التذکرة الهرویة فی فنون الحربیه

دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، بهار 1385، صفحه 177-206

علی بن ابوبکر هروی؛ اصغر قائدان