نویسنده = جعفر آقازاده
تعداد مقالات: 1
1. فتوحات مسلمانان در قفقاز

دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، تابستان 1390، صفحه 117-139

سید سجاد حسینی؛ جعفر آقازاده