دلایل و زمینه‌های قتل‌های سیاسی ـ مذهبی در جهان اسلام در قرون پنجم و ششم هجری با تأکید بر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

2 کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اراک

چکیده

قتل غافل­گیرانه یا ترور به مفهوم امروزی؛ یکی از محورهای مهم تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام و ایران در قرون پنجم و ششم هجری قمری است. منابع تاریخی این دوره، تعداد زیادی از این نوع قتل‌ها را با انگیزه­های مذهبی، سیاسی و اقتصادی ثبت کرده‌اند. شرایط سیاسی جهان اس÷لام و پیدایش نهضت اسماعیلیه نزاری و در پی آن تأسیس حکومت به دست حسن صباح موجب گردید تا یکی از بی نظیرترین و در عین حال شدیدترین دوره‌های قتل‌های سیاسی ـ مذهبی در تاریخ ایران و اسلام، با پی‌آمدها و نتایج بسیار و در ابعاد و زمینه‌های مختلف شکل بگیرد. قتل گروه‌های مختلفی از صاحبان قدرت مانند خلیفه، سلطان، وزیر، امیر و فقها یکی از مشخصه­های این نوع قتل‌ها در این دوره است. پژوهش حاضر با بهره­گیری از منابع متقدم، همراه با روایتی دقیق و صحیح از قتل‌ها به دلایل و زمینه­های وقوع آن‌ها توجه می‌کند و در نهایت آمار و فراوانی آن را در جدول‌ها و نمودارهایی به تصویر می‌کشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reasons of Religious-Political Murders in the World of Islam during the Fifth and Sixth Centuries Emphasizing on Iran

نویسندگان [English]

  • Emamali sha’bani 1
  • Ali Zare’ee 2
1 Assistant professor of history, Arak University
2 M. A in history of Islamic Iran, Arak University
چکیده [English]

The unforeseen murder or assassination is considered as one of the important issue in the history of political change of the world of Islam and Iran during the fifth and sixth centuries after hijrah. The historical sources of this period have registered a great number of these murders with religious, political and economical inspirations.
The political conditions of the world of Islam, the initiation of the Ismaelite Nizaris movement and following that, the establishment of the government by Hassan Sabbah led to the development of the most singular and severe periods of political – religious murders in the history of Islam and Iran along with the plenteous outcomes in a variety of dimensions and grounds.
The murder of diverse groups of authorities like caliph, sultan, minister, amir and jurisprudents is one the salient features of these kinds of murders in this phase. 
Taking advantage of the earlier sources along with the accurate and factual narration of these murders, the present writing points out the reasons and the grounds of their occurrence and finally it illustrates their statistics and frequency through the tables and scales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assassination
  • world of Islam
  • Iran
  • Ismaelite Nizaris
  • Hassan Sabbah