زندگى و کارنامه سیاسى قتیبة بن مسلم باهلى‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى گروه تاریخ و تمدن دانشکده الهیات دانشگاه فردوسى مشهد.

چکیده

خراسان، قبل و بعد از اسلام، همواره شاهد حوادث مهم سیاسى، اجتماعى و... بوده است. فتوحات عرب در ایران، خصوصاً خراسان حائز اهمیت بسیارى است. وسعت قلمرو خراسان، نزدیکى آن به سرزمین‏هاى خاور دور و نگرش فاتحان به این منطقه به مثابه پل ورود به آسیاى مرکزى و خاور دور، تأثیر فراوان بر جاى گذاشت. جهت شناسایى مسئله فتوحات، بررسى زندگى سرداران بزرگِ فاتح، ضرورى به نظر مى‏رسد. این مقاله سعى دارد به معرفى زندگى، نسب، قبیله، خاندان، فرزندان و اقدامات سیاسى اجتماعى قتیبة بن مسلم باهلى بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE LIFE AND POLITICAL RECORD OF GHUTAYBAH IBN MUSLIM BAHILI

نویسنده [English]

  • Zahra Nowroozi
چکیده [English]

Both befor and after Islam, Khorasan has always witnessed major political. social and... events. Arab conquests in Iran, especially Khorasan are of special significance. The vastness of Khorasan, its proximity to the Far East and the conquerors' look at this region as a bridge to the Central Asia and the Far East had a major influence on khorasan's history. To discuss the issue of the conquests it seems necessary to study the life of the great conquerors. The purpose of this article is to deal with the life, ancestry, tribe, household, children and socio-political practices of Ghutayban ibn Muslim Bahili.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorasan
  • Walid ibn Abd-al-Malik
  • Hajjaj ibn Yusuf
  • Bukhara
  • Ghutaybah ibn Muslim