اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید احسان رفیعی علوی

حقوق عمومی دانشیار گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

kms.bou.ac.ir/professor/rafieialavi/
rafiealavybou.ac.ir

سردبیر

دکتر محسن الویری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

kms.bou.ac.ir/professor/alviri/
alviribou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رضا جباری

علوم قرآن و حدیث دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

jabbariqabas.net

دکتر قاسم خانجانی

تاریخ اسلام استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

rihu.ac.ir/author/63/حجت-الاسلام-و-المسلمین-قاسم-خانجانى
mhjinihawzeh.com

دکتر هادی عالم زاده

فرهنگ و تمدن اسلامی استاد دانشگاه تهران

ftis.ut.ac.ir/~alemzade
alemzadeut.ac.ir

دکتر حسین عبدالمحمدی

تاریخ اسلام استادیار جامعه المصطفی العالمیه

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2698&
hoseinmohammadi31yahoo.com

دکتر رمضان محمدی

تاریخ اسلام استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

rihu.ac.ir/author/2267/حجت-الاسلام-و-المسلمین-رمضان-محمدی
rmohammadirihu.ac.ir

دکتر محمدرضا هدایت پناه

تاریخ اسلام استاد یار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

kms.bou.ac.ir/professor/hedayatpanah
hedayatprihu.ac.ir

حجت الاسلام و المسلمین محمدهادی یوسفی غروی

تاریخ اسلام استاد و پژوهشگر حوزوی

www.yousofi.info
yousofi.gharavigmail.com