موقعیت تجارى افریقیه و مغرب و نقش آن در تإسیس خلافت فاطمى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

فاطمیان پس از دو دهه دعوت و فعالیت سیاسى, مذهبى و نظامى در افریقیه و مغرب در سال 297 ه' موفق به تشکیل خلافت در قیروان شدند.
از عواملى که به تشکیل این حکومت کمک کرد, موقعیت تجارى افریقیه و مغرب بوده است. افریقیه و مغرب داراى مراکز و جاده هاى بزرگ و مهم بازرگانى بود. وضعیت بازرگانى ویژه آن مناطق, جایگاه ممتازى را براى تشکیل خلافت فاطمیان فراهم کرد.
این مقاله در پى بررسى نقشى است که مراکز و راه هاى بازرگانى و تجارى افریقیه و مغرب در تإسیس خلافت فاطمیان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thecommercial Situation of Arab Africa and Arab Al - Maghrib and its Role in the Establishment of the Fatimi Khilafat

نویسنده [English]

  • Mohammad-Ali Chelongar
چکیده [English]

 Following two decades of religious, political, and military activity and invitation in Arab Africa and al– Maghrib, the 5 Vol.2Spring2002,Serial.No.9 Fatimis succeeded to establish their Khilafah in Ghairuwan in modern Tunisia in 297A. H. One factor that contributed to the establishment of this Khilafah was the favorable commercial situation of Arab Africa and Arab Maghrib whichenjoyed major transportation routes and trade centers. The special trade status of these regions practically provided ideal territories for the establishment of the Fatimi
Khilafah. This article tries to examine the role that the trade routes and centers of Arab Africa and Maghrib had played in the establishment of the Fatimi Khilafah.