ستیز و سازش آصف‌جاهیان با استعمار انگلیس (1135 ـ 1368 ه.ق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه میبد، دانشکده علوم انسانی،گروه ایران شناسی و تاریخ دانشگاه

10.22081/hiq.2023.74343

چکیده

یکی از نتایج سلطه­ی استعمار انگلستان بر شبه‌قاره هند که تا سال 1274 ه.ق در قالب کمپانی هند شرقی و سپس با نظارت مستقیم دولت انگلستان صورت گرفت، خاتمه بخشیدن به امپراتوری گورکانی (1274- 932 ه.ق) و سلطه بر حکومت‌های محلی ازجمله آصف‌جاهیان بود (1135 ـ 1368 ه.ق). بارزترین وجه تمایز آصف‌جاهیان از سایر حکومت‌های محلی مسلمان هند این بود که آن‌ها توانستند تا پایان سیطره استعمار انگلیس حاکمیتشان را به‌عنوان مهم‌ترین حکومت محلی و نیز به‌عنوان تکیه‌گاه اصلی مسلمانان این سرزمین حفظ کنند. این مهم سبب شده تا پژوهش پیش‌رو به کمک روش تحقیق تاریخی و استخراج داده‌ها از منابع به شیوه کتابخانه‌ای، مناسبات حکام آصف‌جاهی با استعمار انگلستان را موردبررسی قرار دهد. مطابق با یافته‌های تحقیق، این حکام با فهم دقیق خود از شرایط شبه‌قاره، گاه با انگلستان از در مخالفت درآمدند و امتیازاتی گرفتند و گاه با همکاری مقطعی از آن به‌عنوان ابزاری برای بقای حکومت خود و یافتن مجالی برای ستیز با استعمار بهره گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asef Jahid's Conflict and Compromise with British Colonialism (1135-1368 A. H)

نویسنده [English]

 • Mansour Tarafdari
Assistant professor of Meybod university, faculty of humanities, Iranology and history department
چکیده [English]

One of the results of the British colonial domination on the Indian subcontinent until 1274 A. H, in the form of the East India Company and then under the direct supervision of the British government was the termination of the Gorkan Empire (932- 1274 A. H) and the domination over the local governments of Asef Jahid (1135- 1368A. H). The most obvious difference between Asef Jahid and the other Muslim local governments in India was that they could preserve their governance as the most important local government and the main support of the Muslims of this land until the end of the British colonial domination. This issue led to the research with the aim of investigating the relationship between Asef Jahid rulers and British colonialism relying on the historical method of research as well as the data collected from the library sources. According to the findings of the research, these rulers with their accurate understanding of the conditions in the subcontinent, sometimes opposed England and took concessions, and sometimes they used it as a means toward the survival of their government and found an opportunity to fight against colonialism

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asef Jahid
 • British colonialism
 • Indian subcontinent
 • Hyderabad Deccan
 • Muslim anti-colonialism

عنوان مقاله [العربیة]

صراع اللآصف جاهیّین ومهادنتهم مع الاستعمار الإنکلیزی (1135 ـ 1368 هـ )

چکیده [العربیة]

کانت إحدى نتائج تسلّط الاستعمار الإنکلیری على شبه القارّة الهندیّة الذی تمثّل حتّى سنة 1274 هـ بشرکة الهند الشرقیّة وبعد ذلک بالإشراف المباشر للدولة الإنکلیزیّة هی القضاء على الإمبراطوریّة الغورکانیّة (932 ـ 1274 هـ ) والسیطرة على باقی الحکومات المحلّیّة ومن جملتها حکومة الآصف جاهیّین (1135 ـ 1368 هـ). وأبرز صفة میّزت الآصف جاهیّین عن سائر الحکومات المحلّیّة للمسلمین الهنود هی تمکّنهم من المحافظة على سلطتهم حتّى انتهاء فترة سیطرة الاستعمار الإنکلیزی باعتبارها أهمّ الحکومات المحلّیّة وبعنوان الملجأ الأصلی لمسلمی تلک الدیار. وهذا الدور المهمّ هو الذی دعانا للقیام بهذا التحقیق بالاستعانة بأُسلوب التحقیق التاریخی واستخراج المعلومات من المصادر بالطریقة المکتبیّة للبحث عن علاقات الحکّام الآصف جاهیّین مع الاستعمار الإنکلیزی. وطبقاً لنتائج التحقیق فإنّ هؤلاء الحکّام ومن خلال فهمهم وتقدیرهم الدقیق لظروف شبه القارّة الهندیّة کانوا أحیاناً یبادرون إلى معارضة الإنکلیز ومخالفتهم ویحصلون على الامتیازات منهم، وأحیاناً أُخرى یتعاونون معهم تعاوناً مرحلیّاً ضمن آلیّاتهم لبقاء حکومتهم وانتظار الفرصة المناسبة لمحاربة الاستعمار.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الآصف جاهیّون
 • الاستعمار الإنکلیزی
 • شبه القارّة الهندیّة
 • حیدر آباد الدکن
 • معاداة المسلمین للاستعمار