هویت ایرانیان در گذرگاه تاریخ با تأکید بر هویت دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، نویسنده مسئول

2 دکترای انقلاب اسلامی از دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه

10.22081/hiq.2022.73497

چکیده

هویت که لازمه‌ بقا و تداوم زندگی اجتماعی است، از عناصری مانند: سرزمین، زبان، دین و مذهب، حکومت و دولت، نژاد و قومیت، سنّت‌ها و آیین‌ها، میراث فکری، اسطوره‌ها و قهرمانان تشکیل شده است. این تحقیق، به این پرسش می‌پردازد که دین چه نقشی در شکل‌گیری هویت ایرانیان در طول تاریخ داشته و تأثیر هویت دینی ایرانیان بر تحولات سیاسی اجتماعی ایران چگونه بوده است؟ مقاله حاضر، با بهره‌گیری از روش وصفی ـ تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، به این نتیجه رسیده است که بر پایه شواهدی همچون معنویت و خداگرایی، دین، جزء ذاتی هویت ایرانی است و در رویدادهایی مثل: برآمدن دولت‌های علویان طبرستان، آل‌بویه، صفویه و انقلاب اسلامی، نقشی غیرقابل انکار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranians’ Identity throughout the History, the Emphasis on the Religious Identity

نویسندگان [English]

  • Rashid Rekabian 1
  • Morteza Babaee 2
1 Associate Professor of Law and Political Science Faculty, Ayatollah Borujerdi University
2 Ph. D Student of Islamic Revolution, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The identity considered as the necessity of survival and endurance of social life includes the elements such as the land, language, religion, government, ethnicity, traditions, intellectual inheritance, myths, and heroes. This research investigates the role of religion related to the development of Iranians’ identity throughout the history as well as the effect of religious identity of Iranians on the political and social alterations. Taking advantage of the descriptive and analytical method and library data, it is concluded that on the basis of evidences such as spirituality and theism, religion is considered as the inherent part of Iranian identity and it has an undeniable role in the events such as the advent of Tabaristan Alavis, Buyids, Safavid and the Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indentity
  • Iranian
  • History of Iran
  • shi`ite Goverments

عنوان مقاله [العربیة]

الهویة الإیرانیة مع مرور الزمن مع التأکید على الهویة الدینیّة

چکیده [العربیة]

تعتبر الهویة من العوامل الرئیسیّة لاستمرار و تداوم الحیاة الإجتماعیة، و هی تتشکل من عناصر مختلفة، منها: الأرض، اللغة، الدین و المذهب، الحکومة و الدولة، القومیة و العرق، العادات و التقالید، التراث الفکری، الأساطیر و الأبطال، و غیر ذلک.تتطرق هذه المقالة إلى الإجابة على السؤال التالی: ما هو دور الدین فی تشکیل الهویة الإیرانیة على مرّ التاریخ، و کیف کان تأثیر الهویة الدینیة الإیرانیة على التحولات السیاسیة و الإجتماعیة فی إیران؟ نستنتج فی هذه المقالة و من خلال الأدلة المستخرجة من الکتب و المصادر المختلفة، و بالاستناد على المنهج التوصیفی التحلیلی، أنّ المعنویة، الاعتقاد بالله وبالدین کانت جزءًا لا یتجزأ من هویة الشعب الإیرانی، و یظهر ذلک من خلال أحداث تاریخیة مختلفة: کظهور الدولة العلویة فی طبرستان، آل بویه، و الثورة الإسلامیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الهویة
  • الایرانیون
  • تاریخ ایران
  • الحکومات الشیعیة