تعامل اسلام و ایران مطالعه تطبیقی دیدگاه دکتر زرین‌کوب و استاد مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

10.22081/hiq.2022.72777

چکیده

درباره شیوه ورود اسلام به ایران و چگونگی مواجهه ایرانیان با فاتحان، چرایی و چگونگی گروش آنان به اسلام و بازتاب آن بر هویت ملی ایرانیان، نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. دکتر زرین‌کوب (1378 ش) به‌عنوان مورخی نواندیش و ملی‌گرا و استاد مطهری (1358ش)، اندیشمندی اسلام‌شناس و دین‌گرا، از جمله صاحب‌نظرانی هستند که به این موضوع پرداخته‌اند.صرف‌نظر از تحول فکر دکتر زرین‌کوب در دهه‌های پس از نگارش کتاب «دو قرن سکوت»، اگر همین کتاب ـ که گردآوری‌شده سلسله‌مقالات وی در آغاز فعالیت‌های علمی خود در یکی از نشریات است ـ مبنا قرار گیرد، می‌توان گفت که زرین‌کوب ضمن آنکه هویتی ایرانی ـ اسلامی برای ایرانیان قائل شده، هجوم عربها به ایران را متعدیانه و تغییر دینشان را به‌اجبار دانسته؛ ولی اسلام را تعالی‌بخش فرهنگ ایرانی ارزیابی کرده است؛ اما استاد مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران با نفی تعارض بین هویت ملی و اسلامیت، ورود مسلمانان به ایران را نهضتی آزادیخواه، گروش ایرانیان به اسلام را به‌رغبت و اسلام را نجاتبخش جامعه ایرانی دانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interaction between Islam and Iran Comparative Study on the Viewpoints Presented by Dr. Zarrinkub and Motahhari

نویسندگان [English]

 • Mohsen massumi 1
 • Masoomeh Abangah Azgomi 2
1 Associate professor of history and civilization of Islamic nations, Tehran university
2 Ph.D. student in history and civilization of Islamic Nations, Tehran university
چکیده [English]

There are various views on the way of advent of Islam in Iran and the way of Iranians confronting with the conquerors, the why and how of their tendency toward Islam and its reflection on the national identity of Iranians. Dr. Zarrinkub, an intellectual and nationalist historian and Motahhari, a religionist scholar, have investigated this issue. Regardless of the intellectual development of Dr. Zarrinkub during the decades after writing the book “Two Centuries of Silence”, if this very book is considered as the basis, it could be deemed that Zarrinkub has considered invasion of Iran by Arabs as an aggressive action and their change of religion as a compulsory issue while he has evaluated Islam as the element effective on the exaltation of Iranian culture as he has regarded an Islamic- Iranian identity for the Iranian.  Nevertheless, Motahhari, in his book named “Mutual Service of Islam and Iran”, with the denial of opposition between national identity and Islamism, has regarded the entrance of Muslims toward Iran as a liberal movement, the tendency of the Iranian toward Islam as a willing action and Islam as the savor for the Iranian community

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian identity
 • Morteza Motahhari
 • Abdolhossein Zarrinkub
 • Two Centuries of Silence
 • Mutual Service of Islam and Iran

عنوان مقاله [العربیة]

العلاقة بین الإسلام و ایران قراءة تطبیقیة فی نظریة الدکتور زرین کوب والأستاذ المطهری

چکیده [العربیة]

هناک العدید من النظریات التی تتحدث حول طریقة دخول الإسلام الى إیران، و کیفیة مواجهة الإیرانیین للفاتحین، و اعتناقهم للدین الإسلامی، و کذلک انعکاس ذلک على الهویة الوطنیة الإیرانیة، و ممن تحدث حول هذا الأمر المؤرخ الدکتور زرین کوب، بالإضافة إلى المفکر الإسلامی الدکتور الشیخ مرتضى مطهری. بغض النظر عن التحول الحاصل فی فکر الدکتور زرین کوب فی العقود التی تلت تألیفه کتاب "قرنین من السکوت" - الذی هو عبارة مجموعة مقالات علمیة نشرها فی إحدى المجلات- یمکن القول بأنه إذا کان الکتاب نفسه هو محور الحدیث حول الأمر، فإنّ زرین کوب على الرغم من تأییده لمبدأ الهویة الإیرانیة الإسلامیة للإیرانیین، إلا أنه یعتبر أن الهجوم الذی حصل من العرب على إیران هو تعدٍّ واضح، وأنّ تغییر دیانة الإیرانیین حدث عن طریق الإکراه. أما الشهید مطهری فقد نفی من خلال کتابه "الخدمات المتبادلة بین الإسلام وإیران"، مسألة التعارض بین الهویة الوطنیة الإیرانیة والإسلام، کما أنه اعتبر أنّ دخول المسملین إلى إیران کان بهدف إیجاد نهضة تحرریة، و أنّ اعتناق المسلمین للدین الإسلامی حصل برغبتهم و قناعتهم، و لیس عن طریق الإکراه، باعتقاده أنّ الدین الإسلامی کان المنقذ للمجتمع الإیرانی

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الهویة الإیرانیة
 • مرتضى المطهری
 • عبد الحسبین زرین کوب
 • قرنین من السکوت
 • الخدمات المتبادلة بین الإسلان و إیران