بررسی گزارش‌های فرمان پیامبر(ص) برای کشتار سگ‌های مدینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث، استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3 دکتری تخصصی فلسفه ادیان، استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

10.22081/hiq.2020.68935

چکیده

بر پایه برخی گزارش‌ها در تفاسیر و منابع روایی، پیامبر اکرم(ص) دست کم یک بار، دستور کشتار تمام سگ‌های مدینه را صادر کرده است. هم‌چون بسیاری از دیگر رویدادهای منسوب به پیامبر(ص)، واکنش مسلمانان به این گزارش متفاوت بوده است و مجموعه‌ای از انکار آن به دلیل ناسازگاری با حق حیات حیوانات و نهی از آزار رساندن به آنها تا صدور دستور قتل همه سگ‌ها به بهانه پیروی از سنّت پیامبر(ص) را تشکیل می‌دهد.
پژوهش پیش رو، با رویکردی تاریخی و با بهره جستن از منابع دست اول حدیثی، تفسیری و تاریخی به ارزیابی درون‌متنی این گزارش‌ها پرداخته است. این ارزیابی نشان می‌دهد، دستور کشتار تمام سگ‌های مدینه از سوی پیامبر(ص)، افزون بر ناسازگاری با مفاد نقل معتبر؛ یعنی قرآن و احادیث قابل اعتماد با گزاره‌های درست تاریخی هم ناهم‌خوانی دارد و از این رو نمی‌توان آن را پذیرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Reports on Prophet’ Command for Slaughtering of Medina’s Canines

نویسندگان [English]

 • Mostfa Moallemi 1
 • mohammadali afzali 2
 • rahmatullah marsband 3
1 Ph. D in history and civilization of Islamic nations, Assistant Professor of Islamic Maaref Department, Medical Faculty, Mazandaran Medical Science University
2 Ph. D in Quran and Hadith Science, Assistant Professor of Islamic Maaref Department, Medical Faculty, Mazandaran Medical Science University
3 Ph.D. in Philosophy of Religions, Assistant Professor of Islamic Maaref Department, Medical Faculty, Mazandaran Medical Science University
چکیده [English]

According to some reports presented in the narrative interpretations and sources, the Prophet Mohammad of Islam has commanded for the slaughtering of all canines in Medina, at least once.
Like many other events attributed to the Prophet Mohammad (PBUH), the reaction of Muslims has been different towards this report, from its denial due to incompatibility with the animals’ right of living and prohibition of teasing them to the command of slaughtering all canines in order to follow the tradition of Prophet Mohammad (PBUH). 
The present research, with a historical approach and taking advantage of hadith-based, interpretive and historical primary sources has intratextually investigated these reports. This investigation clarifies that the issue of commanding for the slaughtering canines of Medina by Prophet Mohammad (PBUH) cannot be agreed upon, since it is not in agreement with the elements of reliable sources namely Quran and reliable hadiths as well as factual historical propositions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Prophet Mohammad(PBUH)
 • Medina
 • sanitation of environment
 • animal rights
 • slaughtering of canine

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة فی التقاریر الواردة عن النبی صلی الله علیه وآله فی أمره بإعدام کلاب المدینة

چکیده [العربیة]

إستناداً إلی بعض التقاریر الموجودة فی التقاسیر والمصادر الروائیة؛ إنّ النبی صلی الله علیه واله وسلم فی غزواته قد أصدر أمرا بإعدام کل کلاب المدینة و لو لمرة واحدة علی الأقل. فعلی غرار الروایات المنسوبة إلی النبی صلی الله علیه واله وسلم، تباینت ردود أفعال المسلمین إزاء ذلک؛ فالبعض استنکره و نفاه لمغایرته مبدأ حق الحیاة للحیوان و النهی عن إلحاق الأذی به؛ کمبدأ متبع به فی السنة النبویة حتی وقت إصدار الأمر بإعدام الکلاب.
أفادت هذه الورقة البحثیة و اعتماداً علی أمهات المصادر الرواییة و التفسیریة و التأریخیة و عبر توجها التأریخی و تقدیرها للنصوص؛ أن قرار النبی صلی الله علیه وأله بإعدام و إتلاف کل الکلاب، یعد قرارا مغایرا لکل المعطیات التأریخیة الصحیحة فضلا عن تقاطعه مع مصادر النقل المعتمدة کالنص القرآنی و الحدیث الصحیح ما یعنی أنه لایمکن الإستناد بتلک التقاریر و بالتالی لا تؤخذ بعین الاعتبار.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • رسول الله صلی الله علیه واله وسلم
 • المدینه
 • نظافة البیئة
 • حقوق الحیوان
 • قتل الکلاب