اصلاحات در امپراتورى عثمانى‏ (از عصر لاله تا عهد تنظیمات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتراى تاریخ اسلام.

چکیده

نویسنده، در این نوشتار بر آن است تا رویکرد دولت‏مردان عثمانى به مقوله اصلاحات و ضرورت‏هاى آن را بررسى کند. پرسش‏هایى مانند این که امپراتورى عثمانى در چه شرایطى اصلاحات را به مثابه یک راه‏حل برگزید؟ اندیشه‏ها و تحولات تأثیرگذار بر اصلاحات کدامند؟ برداشت سلاطین عثمانى از راه اصلاحات (در زمان طرح آن) چه بوده است؟ در این میان نقش عوامل خارجى به ویژه غربى‏ها در اصلاحات نیز از مسائل مهمى است که نگارنده این مقاله در پى یافتن پاسخ‏هاى مناسبى براى آنهاست. دوره زمانى این نوشتار از آغاز عصر لاله (1718 - 1730م) تا ابتداى عهد تنظیمات (1839م) را دربر مى‏گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REFORMS IN OTTOMAN EMPIRE (Form the Tulip Time to the Tanzimat Age)

نویسنده [English]

  • Hasan Hazrati
چکیده [English]

In this paper the writer intends to reviwe the Ottoman statesmen's approach to the reforms issue and its necessity. In line with this intention, a number of questions such as "Under what circumstances the Ottoman Empire chose to go on the reform path as a solution to its problems? Which ideas and developments influenced the reforms issue? What was the Ottoman sultans' understanding of the reform path when the issue was brought up?" are raised. The role of foreign elements, and especially of the Westerners, in the reforms is aslo an important question for which the writer tries to find the right answers. Time-wise the paper encompasses the period between the Tulip Time (1718-1730) to the beginning of the Tanzimat (Reorganization) Age (1839).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ottoman Empire
  • reforms
  • Tulip Time
  • new roder
  • Ahmed III
  • Selim III. Mahmud II