پیشینه‌شناسی و نقد ادعاهای سران بهائیّت درباره نَسخ شریعت اسلام در فتنه بدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه قم در رشته کلام اسلامی و پژوهشگر پژوهشگاه معارج

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

3 استاد یار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم

چکیده

بابیّت، از جمله جریان‌های معتقد به نسخ شریعت اسلام بر پایه ادعاهای سید علی‌محمد شیرازی (باب) (م 1266ق) است. پیروان او، همه کوشش خود را به‌ویژه در نشست بدشت به کار بستند تا ضمن اعلام نسخ شریعت اسلام و جایگزین ساختن کتاب «بیان» به جای قرآن، شریعت ادعایی جدید را دینی مستقل و بدیع جلوه دهند. اندکی پس از اعدام علی‌محمد شیرازی، حسین­علی نوری (بهاء‌الله) مدعی نبوت و نسخ شریعت ادعایی «بیان» شد و بیش از بابیان بر نسخ اسلام و احکام آن تأکید کرد و بسیاری از احکام را به‌کلی تغییر داد. این نوشتار، با بررسی پیشینه مدعیان نسخ احکام و شریعت اسلام، در پی اثبات این نکته است که ادعای بابیان و بهائیان، تازگی ندارد و برگرفته از گفتار و کردار مدعیان پیشین نسخ اسلام مانند جریان‌های: اسماعیلیه، حروفیه، نقطویه و اهل‌حق است و تناقض‌های این ادعا به‌گونه­ و اندازه­ای است که باور به نادرست‌بودن آن را به دنبال دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Heads of Baabism in Regard with the Abrogation of Islam Religion in Bedasht Sedition

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Parhizgar 1
  • Ali Moosavinezhad 2
  • Rahman Oshryeh 3
1 Ph. D student of Islamic theology, Qom University
2 Assistant professor of Adyan o- Mazaheb University, Shiite study faculty, department of Shiism sects
3 Academic Board Quran University of Science and Education Qom
چکیده [English]

Baabism in considered as one of the issues believing in the abrogation of Islam religion on the basis of the claims made by Seyed Ali Mohammad Shirazi ( Baab, 1266 After Hijrah).
His followers did their best to state the abrogation of Islam religion and substitute the book ’Bayan’ with Holy Quran and represent the new claimed religion as an independent and creative one.
A little after the hanging of Ali Mohammad Shirazi, Hossein Ali Noori (1309 After Hijrah) claimed the prophecy and abrogation of claimed religion of “Bayan” and more than Baabism, he emphasized on the abrogation of Islam and its decrees and he totally changed many of them.
This writing investigates the background of claimants towards abrogating the decrees and Islam religion and it proves that the claim of Baabism and Baha’ism is not something new and it is derived from the words and actions of earlier claimants for the abrogation of Islam such as Isma’ilism, Literalists (a heretical sect), Naqtaviyeh, Yazidiyeh, and the followers of right and the contradictions of this claim is in such a way that results in falsification

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baabism
  • Baha’ism
  • Ali Mohammad Shirazi
  • Hossein Ali Noori
  • Bedasht