جامعه‏ ى ایرانى در مواجهه با اعرابِ مسلمان‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت معلم

چکیده

اوضاع و احوال ایران در قرون نخستین هجرى متأثر از ورود اعراب مسلمان به ایران و حاصل مواجهه دو نظام اجتماعى و دو فرهنگ و آیین متفاوت بود. فرهنگ و تمدن ایرانى - اسلامى که محققان ظهور و پیدایش آن را از آغاز قرن سوم هجرى به بعد در نظر مى‏گیرند، برآیند حداقل دو قرن مواجهه و ارزیابى دو نظام فرهنگى ایرانى و اسلامى با یکدیگر است که سرانجام به وحدت و همسازى آن دو در نظامى جدید منتج شد. هر چند اصول اساسى این تمدن جدید از اسلام نشأت مى‏گرفت، اما به واسطه دیدگاه جهان‏شمول اسلام، عناصر و اجزاءِ سازنده آن اغلب خاستگاهى ایرانى داشتند که از سوى دیانت جدید تأیید شده بود. مهم‏ترین مسأله این دو قرن - که از آن به دوره انتقال (گذر) یاد مى‏شود - فرایند تغییر کیش هر یک از طبقات اجتماعى است. از این‏رو مقاله‏ى حاضر به منظور دستیابى به شناختى بهتر و فراگیر از چگونگى پیدایش و نشو و نماى فرهنگ و تمدن اسلامى در ایران به بررسى اولین واکنش‏هاى جامعه ایرانى در مواجهه با اسلام و اعراب مى‏پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian society in encounter with Muslim Arabs

نویسنده [English]

  • Hossein Moftakhari
چکیده [English]

The conditions in Iran in the early Muslim centuries were influenced by the entry of the Muslim Arabs and were also the result of the meeting between two different social, cultural and religious systems. The Iranian-Islamic culture and civilization that is perceived by scholars as having been conceived and appeared in early 3rd cenrury AH, was the culmination of at least two centuries of encounter and evaluation of the two Iranian and Islamic cultural systems with and of each other. This interchange finally led to the assimilation and unity of the two systems in a new unique make-up. Although the fundamental principles of this new civilization were derived from Islam, because of Islam's universal view, the new arrangement's building elements and components were often rooted in Iranian grounds thea had been confirmed and endorsed by the new religion. The most importand issue of these two cenruries, often cited as the transition period, is the process of religious change in every Iranian social class.
That is why in order to obtian a better and wider range of knowledge of the genesis and growth of Islamic culture and civilization in Iran, the present article deals with the first reactions of the Iranian society in its encounter with Islam and its Arab srandard bearers.