تشیع بصره در قرون نخستین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

چکیده

منابع تاریخى بصره را شهرى سنى و طرفدار عثمان معرفى کرده اند, در حالى که بصره قدیم فى الجمله شیعه عثمان بوده نه بالجمله. استعمال واژه شیعه على(ع) در مقابل شیعه عثمان در محاورات مردم بصره و... گویاى این مدعا است که شیعیان از آغاز در حیات سیاسى ـ مذهبى شهر تإثیر گذار بوده اند; از این رو باید پیشینه تشیع بصره را همگام با تولد شهر دانست, هر چند این گروه از جمله اقلیت هاى مذهبى شهر به شمار مىآمدند. در قرن پنجم, تفکر شیعى در این شهر بسط و گسترش یافت و مذهب غالب شهر شد. مقاله حاضر به ارائه شواهدى در اثبات وجود تشیع در بصره در قرون نخستین مى پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shiism in Basra in the Early Muslim Centuries

نویسنده [English]

  • Mostafa Soltani
چکیده [English]

MostafaSoltani Historical sources have often presented Basra as a Sunni city
and prevalently inclied towards Uthman in the eanly Muslim
centuries.
The fact of the matter is , however, that Basra had only been
partly Uthmanite and not wholly during those times. the use of
the phrase Shiite of Ali in contrast to Shiite of Uthman in the
daily conversations of the Basri people at the time indicates the
fact that shiites had been influential in the theo-political life of
the city since the beginning.
Hence, the history of shiism in Basra
practically dates back to the birth of that city though the shiites
were considered as only one of the few religious minorities in
Basra.
Nevertheless, later in the fifth cemtury AH, the Shii thought
expanded and spread in Basra to the extent that it became the
dominant religious persuasion in the city.