کتابشناسى نهایه الارب فى معرفه انساب العرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ اسلام و عضو گروه تاریخ پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

چکیده

کتاب ((نهایه الارب فى معرفه إنساب العرب)) در علم تبارشناسى در معرفى نسب عرب, اثر ارزشمند احمد بن عبدالله قلقشندى (821 ه') است. او فقیه, نسابه, ادیب و شاعر بود و در سن بیست و یک سالگى به مقام اجازه فتوا و تدریس فقه شافعى نایل شد و بعدها با پیوستن به دیوان انشإ, کتاب ((صبح الاعشى فى کتابه الانشإ)) را به خامه کشید و در کنار این دو اثر ادبى و انسابى در سایر علوم نیز کتاب هایى بنگاشت.
مقاله حاضر تلاشى در معرفى یکى از منابع مهم در علم تبارشناسى است و با یک مقدمه به معرفى مولف, تإلیفات او, معرفى کتاب ((نهایه الارب فى معرفه انساب العرب)), ویژگى ها و امتیازات آن, منابع کتاب و روش کار محقق و مصحح آن مى پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Bibliography of Nihayah - tul - Arab fi Marifah-ti Ansab-al-Arab

نویسنده [English]

  • Mahmood Heydari-Aghai
چکیده [English]

Nihayah-tul-Arab fi Mؤrifah-ti Ansab-al-àrab, a book in àrab genealogy, is a valuable work by ahmad ibn-i Abdullah Ghalghashandi (821AH). Ghalghashandi was a jurist, genealogist, Poet, and literary figure. At 21 years of age,he was given the permission to teach figh¨h (Islamic law) and issue fatwas (legal decress) in the Shafiص School of law. Later, by joining the divan of insha (privy council of composition), he wroth Subh-al-Asha fi Kitabah-til-Insha. In addition to these two genealogical and literary works, Ghalghashandi also wrote a number of books in other branches of knowledge.
This paper is an effort in trying to put forth a major source in the field of genealogy. Following the introduction, the paper introduces the writer and his works, describes Nihayah-tul-Arab fi Mؤrifah-ti Ansab-al-àrab and its distinctiveness and advantages, and discusses the sources of the book and the method used by its writer and reviser.