جایگاه نجوم, تقویم و گاهشمارى در اندیشه تاریخ نگارى مسعودى

نویسنده

دانشجوى دوره دکترى تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اندیشه تاریخ نگارى على بن حسین مسعودى به خاطر نقادى از سنت تاریخ نگارى پیش از خود و طرح مباحث نوینى در تاریخ نگارى اسلامى از زوایا و ابعاد مختلف قابل طرح و بررسى است. در این مقاله کوشش شده که اهتمام این مورخ بزرگ اسلامى در ایجاد پیوند میان تاریخ نگارى و نجوم و تقویم به عنوان یکى از شاخه هاى متعدد علوم عقلى مورد بررسى قرار گیرد, لذا ضمن اشاره به ویژگى اندیشه تاریخ نگارى مسعودى, به جایگاه نجوم, تقویم و گاه شمارى در اندیشه وى و چگونگى به کارگیرى آن در تاریخ پرداخته ایم و در مجموع سعى شده که عمل کرد مسعودى در ایجاد پیوند میان مورخ و منجم و تاریخ و نجوم مورد بررسى قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of Astronomy Calendar and Chronology in Mas udies Historiographical Methods

نویسنده [English]

  • Rohollah Bahrami
چکیده [English]

udhi,,The historiographical method of Ali ibn-e Husayn al-Mas because of its criticism of prior historiographical conventions and the introduction of new topics in Islamic historiography, can be examined and discussed from different aspects and views. The article examines the efforts of this great Muslim historian in establishing the connection between historiography, astronomy and calendar making as one of the numerous branches of rational sciences, for this reason while referring to the uniqueness of udi's historiographical style, we discuss the position of,Mas astronomy, calendar, and chronology in his scientific method and the way they are applied by him in history. It has also been tried to investigate his achievements in creating a link between the historian and astronomer on one hand, and history and astronomy, on the other.