رهبرى مشعشعیان، آغاز و فرجام فعالیت هاى سیدمحمدبن فلاح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه یزد

چکیده

خیزش مشعشعیان در منطقه جنوب بین النهرین و خوزستان, به رهبرى سیدمحمدبن فلاح (متوفاى 870ه') شکل گرفت و حکومت مستقل شیعه, به مرکزیت حویزه ایجاد شد. تا کنون, مطالب قابل توجهى از زندگى و روند فعالیت هاى آغازین سیدمحمدبن فلاح, در جهت رهبرى مشعشعیان, همچون سایر ابعاد خیزش وى, به رشته تحریر در نیامده است.
در این نوشتار, تلاش مى شود بر اساس منابع اصیل موجود, مراحل مختلف اقدامات وى ـ که به شکل گیرى و استقرار مشعشعیان انجامید ـ تبیین گردد. هرچند در پى گیرى سیر حوادث, پاره اى از ابعاد فکرى و اجتماعى جنبش مشعشعیان بازگو مى شود, اما غرض اصلى, نه بررسى ماهیت فکرى و اجتماعى آن جنبش, که ارایه گزارشى منسجم, منظم و مبتنى بر نقد منابع, از روند فعالیت هاى سیدمحمدبن فلاح, به عنوان آغازگر و راهبر مشعشعیان, تا مرحله اعلام موجودیت اعتقادى وى مى باشد.

عنوان مقاله [English]

Mushashaides leadership From the begining to the end (Mohammad b.Falah)

نویسنده [English]

  • Mohammad - Alli Ranjbar
چکیده [English]

Member of the teaching staff in Yazd university.
The Musha'sha'ids'uprising in south region of Mesopotamia and Khoozestan was performed under the sayyid Mohammad b.Falah's leadership (died in 870 A.H.) and then shiite's centeral government under the centerality of Hoveizeh was established. Until now, we don,t have considerable works about sayyid Mohammad b.Falah's life and his initial activites for guiding Musha'sha'ids, like the other aspects of his movement.
By this article, according to the present authentic sources, it will be tried to explaine the different stages of his efforts which led to formation and establishment of Musha'sha'ids. Although during the process of events some intellectual and social aspects of Musha'sha'ids uprising will be expressd, but the main purpose is giving a regular and organized record according to criticizing the sources,not studying the intellectual and social nature of that movement. This purpose will be provided through following the process of sayyid Mohammad b.Falah's activities as the founder and leader of Musha sha ids.