تاریخ و میراث اسلامى و چالش هاى معاصر در گفت وگو با دکتر محمد الطالبى (تاریخ نگار و متفکر تونسى)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

دکتر محمد الطالبى (متولد 1921م. تونس) متفکر و محقق برجسته جهان عرب, دکتر در رشته تاریخ, استاد و رییس سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه تونس است. وى صاحب پژوهش ها و آثار متنوع و فراوانى در تاریخ اسلام (عصر میانه), مسایل اسلامى معاصر و موضوع گفت وگوى اسلام و مسیحیت است. بیش تر آثار وى به زبان فرانسوى است و برخى از این آثار, به وسیله دیگران, به عربى ترجمه شده است.
آن چه از پى مىآید بخش عمده گفت وگوى مجله مقدمات, ((المجله المغاربیه کتاب)) وابسته به اتحادیه نویسندگان مغرب با دکتر الطالبى است.

عنوان مقاله [English]

History and Islamic Heritage and contemporary Challenges

نویسنده [English]

  • Majid Moradi
چکیده [English]

Dr. Mohammad al. Talebi (born in Tunis in 1921 A.D.) is a famous scholar and thinker of the Arab world, he received his doctor's degree in history and is a professor in history. He has been the former dean of literature and social sciences college in Tunis university. He has done many researches and has written various books on the history of Islam the middle age), the Islamic contemporary subjests and the dialogue) between Islam and christianity. Most of his works are in French and some of them are translated, by others, into Arabic.
The pollowing is the main part of the Moqadamat magazine's dialogue, which is affiliated to Maqreb's writers union, with Dr. al. Talebi