مذهب امامیه در قرن چهارم هجرى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر, حضور تشیع امامیه را در جامعه اسلامى ـ به خصوص ایران ـ سده چهارم هجرى به بحث مى گیرد. این جستار به ویژه به پیوند مذهب امامیه با آل بویه و علت دگرسانى آل بویه از مذهب زیدى به مذهب امامى و ارتباط آن با قدرت هاى شیعه آن روزگار (فاطمیان, قرمطیان, زیدیان یمن) عطف توجه دارد. بسط و توسعه جغرافیایى مذهب تشیع امامى نیز از مسائلى است که محل بحث قرار گرفته است. شیوه هاى بالندگى و رشد و گسترش فرهنگى شیعه امامى و نیروهاى همبسته بدان از ملزومات این جستار است که در ضمن آن آداب و سنن شیعى, اندیشه وران فقهى و فرهنگى, موانع بازدارنده و یا پیش برنده نیز بحث و فحص شده است. در این بررسى سعى شده از منابع اصلى تسنن و تشیع ـ على السویه ـ از براى حصول نتایج منطقى بهره گیرى شود. نکته دیگر این که در این مقاله سیر تاریخى تشیع امامى مطمح نظر بوده نه سیر کلامى آن که خود مقوله مفصل دیگرى است و نگارنده تلاش کرد این دو مقوله را که از ویژگى هاى بیشتر تحقیقات شیعى معاصر است از هم جدا کند تا به نتایج تاریخى صریح و بارزى دست یابد.

عنوان مقاله [English]

The Imamiyah religion in fourth Century A.H.

نویسنده [English]

  • yaghob aZHand
چکیده [English]

This article discusses the presence of Imamiyah - Shiism in Islamic society. The discussion, especially, gives careful consideration to the relation of Imamie religion with All-e Booiye, Furtheremore the article examines the reasons of the change in All-e Booyes religion from Zeydi to Imamiyah and how this change is related to Shiite authorities - Fatemian, Ghermatian, Yaman's Zeidian - of that days.
The geograghical expansion and development of Imamiyah - Shiism religion is, also, one of the questions which is discussed.
The Shiite's ways of growth and development, cultural expansion of Imamiyah - Shiism and its affiliated forces are from the necessaries of this discussion. The Shiite's customs, cultural and religious thinkers, the obstacles in the way of progress and the things that smoothed the way of progress are talked about during this discussion.
It has been tried to use the Sunnite and Shiite's main sources, similarily, in order to derive logical conclusions. It should be noted, also, that in this articte the Imamiyah - Shiite's histotrical evolution has been considered, and the theological process has been left out for a more detailed discussion. The author has tried to separate these two subjects wihch are the characterists of most of the contemporany Shiite's researches in order to derive explicit and obvious conclusions.