تاریخ اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

تاریخ اجتماعی یکی از گرایش‌های تاریخ است که حوزة وسیعی از جلوه‌های مختلف زندگی و فرهنگ انسان گذشته را بررسی می‌کند و به مطالعه ساختار، فرآیند و برآیند کنش آدمی می‌پردازد. این بخش از مطالعات تاریخی پس از توجه بیش از حد به تاریخ سیاسی که در برگیرنده تاریخ فرادستان و حکومت‌گران است، به تاریخ فرودستان و نقش اجتماعی آنها توجه نموده است. تاریخ اجتماعی تعریف و تحدید مشخصی ندارد و اختلاف آرای فراوانی بر دایرة شمول، ماهیّت، مبانی و خاستگاه آن وجود دارد. هم چنین، پرسش‌های فراوانی درباره ابعاد مختلف تاریخ اجتماعی مطرح شده‌اند که عبارتند از: ارتباط تاریخ اجتماعی با سایر حوزه‌های تاریخ چگونه است؟ مثلاً ارتباط تاریخ اجتماعی با تاریخ سیاسی و اقتصادی چگونه است؟ تاریخ اجتماعی چه تعامل، تمایز و تفاوتی با تاریخ فرهنگی دارد؟ ارتباط و تعامل آن با جامعه شناسی و مفاهیم آن چگونه است؟ تاریخ اجتماعی در میان حوزه‌های مطالعات تاریخی، از چه جایگاهی برخوردار است؟ ومنابع مطالعاتی تاریخ اجتماعی کدامند و چه وجوه اشتراک و افتراقی با منابع گرایش‌های دیگر تاریخی دارد؟ این مقاله می‌کوشد موارد مذکور را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social History

نویسنده [English]

  • Hassan Zandieh
چکیده [English]

Social history is considered as one of the majors of history investigating a broad area relevant to the various aspects of human's life and culture as well as the structure, the procedure and the consequence of human's deed. This branch of historical studies has studied the history of inferiors and their social roles after too much attention to the political history including the history of superiors and rulers. The social history is not of specific definition and restriction and there exists numerous individual ideas towards its inclusion circle, identity, bases, and origin. Also it has been presented a number of researches around various dimensions of social history such as the way of relationship of social history with the other areas of history. For instance, what is the relationship between social history and political, economic history? What are the interaction and diversity of social history and cultural history? How is its interaction with sociology and its concepts? What is the position of social history among the areas of historical studies? What are the sources of study in social history and what are the aspects of commonality and diversity of it with the sources of other majors? This article is to investigate the stated issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social history
  • Cultural History
  • Political History
  • Marc Bloch
  • Lucien Febvre
  • Marx
  • Voltaire