کارکردهای نظام تیمار و علل فروپاشی آن در امپراتوری عثمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان

چکیده

نظام تیمار پایه و اساس دستگاه اداری، نظامی و مالی امپراتوری عثمانی را تشکیل می داد. گسترش‌ و اهمیت‌ اقطاع‌ در دولت‌ عثمانى‌ از آن جا پیداست‌ که‌ بیشتر متصرفات‌ آنان‌ در سرزمین‌های‌ اروپایى‌ و عربى‌ در اقطاع‌ امرا و سرداران‌ ‌ قرار می‌گرفت‌. در واقع بخش‌ بزرگى‌ از قلمرو امپراتوری عثمانی‌ از اقطاع‌های‌ جنگى‌ تشکیل می‌گردید که‌ اغلب‌ آنها را به عنوان‌ اقطاع‌ به سرداران‌ِ فاتح‌ آن‌ ولایت‌ها‌ و ایالت‌‌ها می‌دادند‌. اصطلاح‌های‌ «تیمار»، «زعامت‌» و برخى‌ واژه‌های‌ دیگر در سرزمین‌های‌ امپراتوری‌ عثمانى‌ به‌ معنای‌« اقطاع‌» یا انواعى‌ از آن‌ به‌ کار برده می‌شد‌. سیستم تیمارعثمانی که از سیستم اقطاع سلجوقی گرفته شده بود، مانند تشکیلاتی اداری از بیگلربیگی گرفته تا سپاهی، نماینده اختیارات اجرایی سلطان در ایالت‌ها بود. نظام‌ تیمار و زعامت‌ به‌ سبب‌ برخى‌تحولات‌ در شیوة تیمارداری‌ ولایت‌ها‌ی‌ امپراتوری‌ در دوران‌ متأخر، به‌ تدریج‌ رو‌ به‌ ضعف‌ نهاد تا این که در سال 1839م از طرف محمود دوم، هم زمان با خط شریف گل‌خانه به کلی کنار زده شد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و از طریق مطالعة کتاب‌خانه ای درصدد بررسی تحول نظام تیمار، کارکردهای آن، وظایف صاحبان تیمار در برابر حکومت مرکزی عثمانی و دلایل فروپاشی نظام تیمار در امپراتوری عثمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Functions of Care (Timaar) System and the Causes of Its Collapse in Ottoman Empire

نویسندگان [English]

  • Seyed Masood Shahmoradi
  • Kiyumars Azimi
چکیده [English]

Care system was considered as the basis of official, governmental and financial system of Ottoman Empire. The development as well as the importance of domain in Ottoman government is apparent due to the position of most of their conquests inside the European and Arabic territories, in the estates of emirs and commanders.     
In fact, a great deal of realm of Ottoman Empire was composed of war estate most of which were contributed to the conqueror commanders of those provinces. The term "care" (Timaar), "leadership" (Zeamat) and some other ones were utilized in the Ottoman Empire territories meaning "estate" (Ightà) or some things like that. The ottoman care system derived from saljughid domain system, like the official systems from Biglarbeigi to Sepahi, was considered as the representative of demonstrative authorities of sultan within the provinces.  
 Due to some changes in the way of the caring of the empire states in the late phases, care system and leadership gradually lost their vigor so that in 1839 A. D and concurrent with honorable handwriting of Golkhaneh, it was completely left aside on behalf of Mahmood the second. This research is to investigate the changes of care system, its functions, and the duties of custodians towards ottoman central government and the causes of collapse of care system in Ottoman Empire by means of descriptive-analytical method as well as the library study.   
 
Key Terms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ightà
  • Timaar system
  • Ottoman Caliphate
  • leadership
  • Official System of Muslims