درآمدی تاریخی بر جایگاه حدیث‌نگاری از دیدگاه عروۀ بن زبیر با تکیه بر اندیشه پویانگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

یکی از مباحث بسیار مهم در تاریخ حدیث اهل سنت و جماعت، بحث گرایش صحابه و تابعان به نگارش یا عدم نگارش احادیث در قرن اول هجری است. دیدگاه بیشتر آنان نسبت به نگارش حدیث از میان گزارش‌های موجود در کتاب‌های رجالی و تاریخی در دسترس است. براساس این گزارش‌ها، برخی از ایشان اقدام به نوشتن حدیث کردند و برخی دیگر، گرایشی به مکتوب ساختن روایت‌ها نداشتند. در این میان، آن‌چه جلب توجه می‏کند وجود برخی گزارش‌های متعارض درباره گرایش تعداد بسیار اندکی از ایشان، نسبت به این موضوع است. یکی از این افراد، تابعی مشهور در میان اهل سنت، عروۀ بن زبیر است که از فقهای سبعه مدینه به شمار می‏آید. این مقاله، پس از بررسی شخصیت عروۀ بن زبیر، به منظور دست‌یابی به تحلیلی جامع از گزارش‌های متعارض درباره دیدگاه وی نسبت به نوشتن حدیث، از اندیشه پویا نگری بهره می‌برد. نتیجه مقاله نشان می‌دهد که هر یک از این گزارش‌ها، نشان دهنده مرحله‌ای از زندگانی وی هستند و باید در امتداد یکدیگر ارزیابی شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Historical Prelude to the Importance of Tradition Writing in View of Orvah Ibn e- Zobair Relying on the Dynamism Thought

نویسندگان [English]

  • Mahdi Izadi 1
  • Mohammad Hassan Shirzad 2
  • Mohammad Hussein Shirzad 2
1 Associate professor of Quran and Hadith Science, Imam Sadeq University
2 M. A Student of Quran and Hadith Science, Imam Sadeq University
چکیده [English]

One of the most significant issues in the history of tradition among Sunnite and Jama’ah is the tendency of followers towards writing or not writing of traditions in the first century After Hijrah. There exists the view of majority of them towards writing tradition in rijali and historical books. On the basis of these reports, some of them were willing towards writing the traditions while some other was reluctant to do so. Meanwhile, what attracts the attentions is the presence of some contradictory reports regarding the tendency of the least number of them towards this issue. One of these people is Orvah Ibn e- Zobair, a famous follower among Sunnite people, being considered one of the seven jurisprudents of Medina. Following the study of character of Orvah Ibn e- Zobair, this article takes advantage of dynamism thought in order to achieve a comprehensive analysis of contradictory reports concerning his view towards writing tradition. The findings of article reveal that each of these reports points to a phase of his life and they should be analyzed along each other.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orvah Ibn e- Zobair
  • date of tradition
  • writing tradition
  • dynamism
  • astaticism