مکتب تاریخنگارى مدینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی - دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در میان مکاتب تاریخ نگارى, مکتب مدینه از اهمیت ویژه اى برخوردار است. در این مکتب اولین مطالعات تاریخى در دوره اسلامى صورت گرفته و تإکید اساسى بر ((مغازى)) یا ((دوران رسالت)) بوده است.
نگارنده بر این تلاش است تا اهمیت این مکتب, مورخان بارز آن (عروه , زهرى), موضوع مورد توجه آن ها و تإثیر آن را در مسیر تاریخ نگارى اسلامى مورد بررسى و ارزیابى قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Historiographical School of Medina

نویسندگان [English]

  • Abdol-Aziz Ad-Dori 1
  • Mahjub Az-Zuwayri 2
چکیده [English]

Among the Muslim historiographical schools, the school of Medina has a particular significance. The first historical studies of the Islamic era, with a strong emphasis on Maghazi" (the battles fought by Prophet Mohammad) or "the Prophethood Period"," have been conducted in this school.
Here the author is trying to examine and evaluate the significance of this school, its rwah and Zuhri), the issues studied by them, and its impact on the major historians ( course of Islamic historiography