تشکل هاى مذهبى:مجالس روضه خوانى به روایت تاج واعظ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر سازمان اسناد ملى ایران

چکیده

روضه خوانى و انعقاد مجالس روضه میان شیعیان ایران از جایگاه خاصى برخوردار است که در روزگار حکمرانى قاجاریان و به ویژه دوران زمامدارى ناصرالدین شاه رونق به سزایى یافت و بیش از پیش مرسوم شد. از اوان مشروطیت بر اثر آشنایى با افکار نو و توجه بیشتر به امور سیاسى و اجتماعى از درون مجالس روضه خوانى, تشکل هاى مذهبى ـ سیاسى شکفته شد و پس از وقایع شهریور 1320 به بار نشست. با این همه به نقش اجتماعى روضه خوان ها و واعظان که مجرى مجالس روضه خوانى بوده و با عامه مردم ارتباط تنگاتنگ داشته اند کمتر توجه شده است.
در این نوشتار کوشش شده با سیرى در کتاب دره التاج و مرقاه المعراج, تإلیف یکى از روضه خوانان بنام, ضمن آشنایى با آرا و افکار مولف, تصویرى از مجالس روضه خوانى ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Organizations Rawdhah - Khwani (Mournig) Sessions according to Taj - Vaez

نویسنده [English]

  • Mahmood - Taher Ahmady
چکیده [English]

Rawdhah __ Kawani sessions (mourning congregations to commemorate the martyrs of the Karbala uprising led by Imam Husayn ibn-e Ali) have a particular significance among Shi'ah Iranians. During the Qajar rule, and especially in the reign of Naser ed-Din Shah, the holding of such sessions expanded and became more widespread. Early in the Constituional Movement; because of public awareness and familiarity with new ideas, and because of general preoccupation with social and political affairs; sprang out of these rawdhah __ khwani sessions religious __ political organizations which reached their peak of power and influence after Shah, 1320 events. Nevertheless, the role of rawdhah-khwans (mourners) and preachers, who have been the central performers of such sessions and who have always had close ties with the commons, has been largely neglected by historians.
raj" written by…The present paper tries, by studying "Durrah-tut-Taj Wa Mirghat-Ul-M Taj Va'ez, a prominent rawdhah-khan of the Qajar period, to outline a tangible picture of the rawdhah-khwani sessions for the reader while making him familiar with the author's ideas and opinions at the same time.