قانون اساسی مشروطة اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تبریز

چکیده

از زمان تدوین قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی در سال 1875م/ 1293ق بحث‌ها و اظهار نظر‌های گوناگونی درباره آن پدید آمد و توجه اندیشمندان و محققان به آن جلب شد. جلال نوری، یکی از اندیشمندان عثمانی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم از افراد صاحب نامی بود که به قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی توجه کرد. او با تأمل در محتوای قانون اساسی، کاستی‌ها و نقاط قوت آن را یادآور شد و کارکرد آن را در ترقی جامعۀ عثمانی نقد کرد. نحوۀ رویکرد جلال نوری به قانون اساسی مشروطۀ اول، مسأله‌ای است که در تحقیق حاضر بررسی می‌شود و با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از آثار نویسنده و منابع تاریخی آن زمان، به این پرسش پاسخ داده می‌شود که جلال نوری چه نقشی برای قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی در ترقی آن جامعه قائل می‌شد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first Othman Constitution and the possibility of promotion of Othman community in view of Jalal Nuri

نویسنده [English]

  • Qolam Ali Pashazadeh
چکیده [English]

The writing of the first constitution in 1875 (A. D) and 1293 (After Hijrah) led to different arguments and suggestions, and then this issue was followed by the attraction of  attention of scholars and researchers. Jalal Nuri, one of the Othman philosophers at the end of 19th century and the beginning of 20th century, was an eminent individual who looked upon the first Othman constitution, reflected in the content of constitution, reminded its shortcomings and virtues and criticized its function in the promotion of Othman community.
Jalal Nuri’s approach towards the first constitution is the issue investigated in the present article and through a descriptive -analytical method, the works of the author as well as the historical sources of that time; it will be answered to the question related to the kind of function considered by Jalal Nuri for the first Othman constitution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jalal Nuri
  • the first Othman constitution
  • Othman caliphate
  • promotion
  • Turkey