سیره ائمه: در مراسم و مواسم دینی؛ بررسی سبک زندگی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در ماه رمضان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعة المصطفی العالمیه

2 دانش‌آموخته حوزه علمیه و دانشجوی دکتری شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان ‌و مذاهب

چکیده

مراسم و موسم‌های اجتماعی جلوه‌ای از آداب، رسوم، تاریخ، فرهنگ و دیگر مؤلفه‌های فکری و مذهبی یک جامعه هستند. یکی از نکاتی که موجب اهمیت بررسی تاریخی مراسم و مواسم‌ دینی می‌شود واکاوی اصالت و بدعت‌گرایی در شعائر و نمادهای دینی است؛ زیرا امکان دارد برخی با رویکردی نص‌گرایانه به مخالفت با هر نماد و آیین نوپیدای تصریح نشده از سوی معصومان: بپردازند و برخی دیگر با استناد به کلیات و نکته‌های عمومی دلایل، دست خود را در ابداع آیین‌های خودساخته‌ منسوب به دین، باز ببینند. بر اساس درک چنین ضرورتی، این مقاله می‌کوشد با این فرض که مواسم و مراسم دینی، یکی از منابع مهم تقویت باورهای دینی است، رفتار امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را در محدوده زمانی ماه رمضان به عنوان یک مناسبت و موسم دینی در سه محور اصلی سیرة شخصی، سیرة اجتماعی و سیرة سیاسی بررسی کند. سیرة شخصی امیرالمؤمنین علیه السلام نشان‌دهندة اهتمام به نظافت، آراستگی، بهداشت، سلامت، خضوع، خلوص، خیرخواهی، اعتدال و هدف‌گذاری معنوی در زندگی مادی است. سیرة اجتماعی آن حضرت، آموزه‌هایی مانند همگرایی و تعامل، اهتمام به تبلیغ و مسئولیت اجتماعی، توجه به مساجد به عنوان یک نهاد مؤثر اجتماعی ـ سیاسی، جانمایی شعائر مذهبی در حقوق اجتماعی، تأکید بر نتایج اعتقادی و عرفانی و اخلاقی تکالیف دینی، مبارزه با بدعت‌ها و توجه به جنبه‌های اقتصادی شعائر مذهبی را نشان می‌دهد. توجه به جهاد، مسئولیت پذیری سیاسی و استفاده از عوامل و محرک‌های معنوی در تدابیر سیاسی در سیرة سیاسی آن حضرت علیه السلام جایگاه ویژه‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Path of the Infallibles in Islamic Gatherings and Commemorations — An Analysis of the Life of Imam Ali

نویسندگان [English]

  • Ne’matullah Safari Furushani 1
  • Hamed Qaraati 2
1 Associate Professor of Jami’ah al-Mustafa al-Alamiah
2 Graduated from Seminary School and Ph. D Student of Shi’ite Study, Adyan - Mazaheb University
چکیده [English]

Gatherings and commemorations are the result of teachings, values, historical influences, and other aspects of a community. One of the things that make the study of this area important is the infiltration of non-Islamic values and rituals. There is a chance that some of the rituals have absolutely no place in our gatherings, because we lack any evidence from the infallibles. In other cases, some people use weak narrations and evidence to try and infiltrate our rituals with things that the infallibles have not asked us to do. This writing takes this into consideration, and also highlights the fact that Islamic gatherings and rituals are the most obvious ways for Muslims to feel connected to their religion and belief. With this in mind, we will be discussing the actions and lifestyle of Imam Ali in the month of Ramadhan. We have divided this into three parts: his personal life, his social life, and his political life. His personal life shows us a focus on health and cleanliness, sincerity and pure intention in actions, moderation and goal-setting in his life. His social life teaches us methods of interaction with the public, propagation and social leadership and a focus on masajid as the focal point of society. His social life shows that he gave importance to incorporate Islamic values in the society, teaching Islamic values through beliefs and actions, as well as defending Islamic rituals from infiltration of foreign influences. He also defended Islamic political thought from influences of other political philosophies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle of the Holy Household
  • Ahl al-Bayt
  • Amir al-Momineen
  • Imam Ali
  • Month of Ramdhan
  • Islamic Commemorations and Rituals
  • Islamic Lifestyle