مقایسه ساختار و برنامه های مراکز آموزشی جهان اسلام (تا پایان قرن هفتم هجری) و اروپای قرون وسطا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن دانشگاه آزاد واحد شهرضا

چکیده

جدای از موارد قطعی تأثیرگذاری فرهنگ و تمدن اسلامی بر غرب، مشابهت ها و تفاوت هایی میان برخی ابعاد فرهنگی و تمدنی این دو تمدن وجود دارد. در تحقیق‌های جدید و کتاب‌های تاریخ علم و تمدن به نکته‌های فراوانی در این زمینه اشاره شده است ولی مسئله اصلی این نوشتار تبیین وجوه اشتراک و افتراق جهان اسلام و اروپا در نظام و برنامه های آموزشی، شیوه های تدوین، ضوابط حاکم بر امر آموزش و مواد درسی است. به نظر ‌می‌رسد با توجه به وجوه اشتراک جهان اسلام و اروپا در این موارد و به دلیل تقدم زمانی تحولات جهان اسلام و راههای مختلف تعامل علمی و فرهنگی مسلمانان و اروپائیان، نظام و مراکز آموزشی مسلمانان تأثیر مثبت و عمیقی بر رشد آموزش در اروپا داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the System and Programs of Educational Centers in the World of Islam (until the End of 7th Century after Hijrah) and Europe in middle age

نویسندگان [English]

  • Qolam Hassan Hosseinzadeh Shanechi 1
  • Azadeh Tahani 2
1 Assistant professor of Islamic knowledge, Islamic Azad University, Dehaqan branch
2 M.A in history of culture and civilization, Islamic Azad University, Shahreza branch
چکیده [English]

There exist similarities and differences among some cultural and civilized dimensions of the Islamic and western civilizations apart from the specific elements of Islamic culture and civilization being effective over the west.
In the latest researches and the books connected to the history of science and civilization, it has been noted to the plenty of points in this regard. Whereas the main issue of this writing is in regard with the illustration of similar and different aspects of the world of Islam and Europe related to the educational system and programs, the compilation of methods, the orders and principles dominant on the education and materials as well.
It seems that considering the similar aspects of the world of Islam and Europe in this regard and due to the chronological priority of changes in the world of Islam and various modes of scientific and cultural interaction of Muslims and Europeans, the educational system and the centers of Muslims had a positive and profound effect on the development of education in Europe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • world of Islam
  • Europe
  • Educational centers
  • Educational System
  • middle age