روابط خارجی قرمطیان بحرین

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ گرایش ایران دوره اسلامی، دانشگاه اصفهان

چکیده

با تضعیف قدرت و حاکمیت خلافت عباسی در سالهای پایانی قرن سوم  هجری، حکومتهای مستقل ونیمه مستقل در سرتاسر قلمرو خلافت عباسی شکل گرفتند؛ از جمله شاخه  ای از اسماعیلیان که قرمطیان خوانده می شدند و ارتباط آنها با فرقه اصلی اسماعیلیه نامعلوم می باشد، توانستند زمام امور عربستان شرقی و بحرین را بدست آورند و حکومت جمهوری گونه ای تأسیس کنند . حکومت قرامطه بحرین به مدت یک قرن پایگاهی برای عملیات نظامی و تبلیغی آنها علیه دستگاه خلافت عباسی بود و چالشهای عظیمی را در سرزمینهای اسلامی پدید آورد . این مقاله پس ازمعرفی دولت قرامطه، به بررسی مناسبات آن با حکومتهای هم عصر خود مانند آلبویه، خلافت عباسی، فاطمیان مصر و پیامدهای شکل گیری این حکومت در جهان اسلام پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foreign Relations of the Gharmatian of Bahrain

نویسنده [English]

  • Mohsen Momeni