بررسی منازعات آفاقی‌ها- دکنی‌ها در حکومت بهمنیان و حکومت‌های ‌محلی ‌شیعه ‌دکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22081/hiq.2021.69716

چکیده

مسلمانان از زمان ورود به منطقه دکن به دو گروه اجتماعی آفاقی و دکنی تقسیم شدند. آفاقی­ها که از ایران و عراق به دکن رهسپار شده بودند به دلیل برخورداری از علم، ادب و رفاه کامل یا نسبی اقتصادی به سرعت در لایه­های اجتماعی شهری دکن نفوذ کردند و حتی در دربار حکومتی، مناصب حساسی را در اختیار گرفتند. این امر، زمینه‌ساز رقابت پیوسته با مسلمانان بومی و محلی شد که به دکنی معروف بودند. با تأسیس حکومت بهمنیان و حکومت‌های شیعی پس از بهمنیان، منازعات آفاقی‌ها و دکنی‌ها رو به افزایش نهاد.
 مقاله پیش رو بر آن است به روش وصفی ـ تحلیلی، عوامل مؤثر بر مناسبات آفاقی­ها و دکنی­ها در حکومت بهمنیان و حکومت‌های محلی شیعه مانند قطب­شاهیان، عادل­شاهیان و نظام­شاهیان را در قرن‌های نهم تا یازدهم هجری در محدوده دکن هند بررسی کند. یافته­های پژوهش نشان می‌دهد که علاوه ­بر سیاست سلاطین نخستین بهمنی، پیشینه علمی و ادبی آفاقی­ها و به رسمیت شناخته شدن مذهب تشیع در حکومت­های محلی دکن موجب قدرت‌گیری آفاقی­ها و برانگیخته­ شدن دکنی­ها و در نهایت قتل­عام و سرکوب آفاقی­ها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Disagreement Between Afaqis and Deccanis in Bahmanid Government and The Shiite Local Governments of Deccan

نویسندگان [English]

 • lida mavadat 1
 • ali sajadi 2
1 Assistant professor of history department, Shahid Chamran university of Ahvaz
2 M. A student of history of Islam, Shahid Chamran university of Ahvaz
چکیده [English]

Muslims were divided into two social groups of Afaqis and Deccanis while entering to Deccan. Afaqis who had entered Deccan from Iraq and Iran, quickly penetrated into the social layers of Deccan city and they even took up important positions in the governmental court because of their knowledge, discipline, complete or relative economic welfare. This issue provided the ground for the constant competition with native Muslims famous for Deccani. Simultaneous with the establishment of Bahmanid government as well as the Shiite governments after Bahmanids, the disputes between Afaqis and Deccanis increased. Relying on the descriptive-analytical method of research, the present article is to investigate the effective elements of the relations between Afaqis and Deccanis in Bahmanid government and the local Shiite governments such as Qutb Shahi, Adelshahi and Nezamshahi from the ninth to eleventh centuries in Deccan. The findings of research demonstrate that the scientific and disciplinary background of Afaqis and official realization of Shiite denomination in the local governments of Deccan as well as the policy of early sultans led to Afaqis’ achieving authority and consequently the uprising of Deccanis and eventually massacre and suppression of Afaqis

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shiites of Hind
 • Afaqi
 • Deccani
 • Nezamshahi
 • Qutb Shahi
 • Adelshahi

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة النزاعات بین الآفاقیین و الدکنیین فی عهد البهمنیین و الحکومات المحلیة الشیعیة فی دکن

چکیده [العربیة]

ما إن وطأت أقدام المسلمین أرض "دکن" حتى انقسموا إلى طائفتین: الآفاقیین و الدکنیین. فالمجموعة الأولى (الآفاقیین) کانت قد قدمت إلى دکن من العراق و إیران و بما أنها کانت على درجة کبیرة من العلم و الرفاهیة الاقتصادیة تمکنت من التغلغل فی طبقات دکن الاجتماعیة ما مکنتها من شغل مناصب العلیا فی سدة الحکم. فهذا ما استثار حفیظة السکان المحلیین المعروفین بالدکنیین بعد تأسیس نظام الحکم البهمنی و استیلاء الحکومات الشیعیة على الحکم ازدادت حدة المنازعات القومیة بین الطائفتین. تحاول هذه المقالة أن تسلط الضوء على العوامل المؤثرة على المناسبات السیاسیة و الحکومیة بین الآفاقیین و الدکنیین فی حکومة البهمنیین و الحکومات المحلیة الشیعیة کـ "القطب شاهیة" و "العادل شاهیة" و" النظام شاهیة" فی القرنین التاسع للهجرة حتى الحادی عشر فی منطقة "دکن". تفید الدراسة بأن الخلفیة العلمیة و الأدبیة للآفاقیین و وصول الحکومات الشیعیة إلى سدة الحکم و الاعتراف الرسمی بالمذهب الشیعی تسبب فی زیادة القوة و سلطان الآفاقیین و استثارة الحکومات المحلیة فی دکن لکن فی نهایة المطاف تمت إبادة الآفاقیین و قمعهم.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • شیعة الهند
 • الآفاقیون
 • الدکنیون
 • النظام‌ شاهیة
 • القطب‌ شاهیة
 • العادل ‌شاهیة