بررسی و تحلیل مناسبات صفویان با اقلیت مسیحی در ایران در دوره تکوین و اقتدار حکومت (907ـ 1100ق/1501ـ1600م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب

2 استادیارگروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

صفویه، به عنوان نخستین‌حکومت شیعی اثنی­عشری مستقل و مقتدر، با دو جریان دینی و مذهبی اهل‌سنّت و پیروان ادیان غیراسلامی روبه‌رو بودند. منابع تاریخی، گزارش‌های متفاوت و گاه متناقضی را درباره چگونگی تعامل صفویه با آنها ارائه کرده­اند.
پژوهش حاضر، بر آن است که تعامل و رویکرد صفویه در مقطع تشکیل و تأسیس، و نیز دوره اقتدار خود را نسبت به مسیحیان به عنوان مهم‌ترین اقلیت دینی آن روزگار و نیز عوامل مؤثر بر این تعامل و پیامدهای آن بررسی نماید. این بررسی، با واکاوی منابع تاریخی دوره مذکور، سفرنامه­های جهانگردان غربی و سُفرای خارجی حاضر در ایران و همچنین، نتایج مطالعات مستشرقان معاصر و صفویه­پژوهان، صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Safavid’s Relationships with Christian Minority in Iran throughout the Development and Authority (907-1100 After Hijrah / 1501-1600 AC)

نویسندگان [English]

 • Abbas Masiha 1
 • Hassan Zandiyeh 2
1 Ph. D Candidate of Adyan o- Mazaheb University
2 Faculty Member of Tehran University
چکیده [English]

Safavid as the first government of Shiite Twelvers was dealing with two religious trends of Sunnites and the followers of non Islamic religions.
The historical sources have presented different and contradictory reports in relation to the way of Safavid’s interaction with them. The present research is to study the interaction as well as the approach of Safavid in time of development and its authority towards the Christians being regarded as the most important religious minority of that time as well as the elements effective on this interaction along with its consequences. This study has been done via the investigation of historical sources in the aforementioned era, the western tourists’ travel books, and the foreign ambassadors present in Iran as well as the results of studies of contemporary orientalists and researchers in relation to Safavid.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Safavid
 • Iran’s Armenians
 • religious relationships
 • Shiite governments
 • religious minorities

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة و تحلیل فی علاقة الصفویین بالاقلیة المسیحیة لایران فی عهد التأسیس و الاقتدار (907- 1100 ه.ق /1501-1600 م.)

چکیده [العربیة]

إن الدولة الصفویة باعتبارها أول حکومة شیعیة اثنى عشریة مستقلة و مقتدرة کانت تواجه تیارین، احدهما دینیاً و الآخر مذهبیاً هما اهل السنة و اتباع الدیانات الأخرى. تتناقض الروایات التاریخیة فی سرد کیفیة تعامل الدولة الصفویة مع هذین الفریقین. یسعى هذا المقال إلى دراسة کیفیة تعامل الصفویین عند تأسیس الدولة و زمن اقتدارها مع أهم الاقلیات الدینیة فی ذلک العهد و هم المسیحیون و کذلک الاسباب المؤثرة على نوعیة التعامل و مؤدى کل من ذلک. تعتمد الدراسة على تحلیل المصادر التاریخیة لتلک الحقبة، کتب الرحالة الغربیین و سفراء الخارجیة المتواجدین فی ایران و کذلک ما توصل الیه المستشرقون المعاصرون للدولة الصفویة و الباحثون فیها.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الصفویة
 • ارامنة ایران
 • المناسبات الدینیة
 • الحکومات الشیعیة
 • الاقلیات الدینیة