نقش عوامل سیاسی در روابط عنازیان و سلجوقیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 دانش آموخته سطح 3 مرکز آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

چکیده

عنازیان (حک. 381ـ511ق) از خاندان‌های حکومت‌گری بودند که همزمان با قدرت‌گیری سلجوقیان (حک. 429ـ590ق)، در مناطقی از غرب ایران حکومت می‌کردند. روابط سلجوقیان با اینان که در مسیر توسعه قلمرو آن‌ها قرار گرفته بودند، در برهه‌های مختلف، متفاوت و تابع شرایط و اوضاع سیاسی منطقه و خلافت عباسی و در نتیجه گاه دوستانه و مسالمت‌آمیز و گاه تیره و همراه با درگیری نظامی بود. این نوشتار با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخی، ضمن بررسی روابط این دو حکومت، در پی پاسخ به این پرسش است که عوامل سیاسی در دوره‌های مختلف چه اثری در روابط بنی‌عناز و سلجوقیان داشته است؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بنی‌عناز با برآوردی که از توان خود و توان سلجوقیان و رقیبان آن‌ها داشتند،روابط دوگانه‌ای را با این سلسله ترک‌نژاد دنبال می‌کردند؛ گاه مانند «مهلهل بن محمد بن عناز» به پیکار سلجوقیان می‌رفتند و گاه چون «سُعدی بن ابی‌الشوک» به خدمت حاکمان سلجوقی درآمده، مورد لطف آن‌ها قرار می‌گرفتند. عواملی مانند اختلافات درونی خاندان عنازی و همراهی یا رویارویی آنان با رقبای سلجوقیان در این روابط دوگانه اثرگذار بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Political Factors on the Relationships between Anazids and Saljuqids

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Motahhari 1
  • Zeinolabedin Rashid Kuhestani 2
1 Associate professor and faculty member of history and conduct institute, Islamic science and culture institute
2 Graduated of the third level, Imam Reza higher education seminary center
چکیده [English]

Anazids -381- 511 after hijrah- were considered as the governor families who took the control of government synchronized with Saljuqids’ gaining power in some areas of the west of Iran during 429-590 after hijrah. Saljuqids’ relationship with them being an obstacle on their developing territiory was some times friendly and sometimes along with military contention, dependent on the political conditions of area and those of Abbasid caliphate. Through the analytical-descriptive approach and reliant on the historical sources, this writing investigates the relationships between these two governments and answers the question regarding the effect of political factors in different phases on the relationship between Anazids and Saljuqids.  The findings of research illustrates that Anazids were of dual relationship with this Turk dynasty considering their own and Saljuqids’ power as well as Saljuqids’ rivals.  At times, like Mohalhel Ibn e- Muhammad Ibn e- Anaz, they fought with Saljuqids and some times, like So’di Ibn e- Abi Shok, they were at the service of them and were benefited by their favors. The factors like inter- disagreements of Anazids and their cooperation with Saljuqids’ rivals have been effective on their dual relationships

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anazids
  • Saljuqids
  • history of Iran
  • Mohalhel Ibn e- Muhammad Ibn e- Anaz
  • So’di Ibn e- Abi Shok