تصحیف در نام صحابۀ رسول الله (ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

تصحیف به معنای دگرگونی و جابه‌جائی در نقطه‌ها و حروف یک کلمه با حفظ ساختار کلی ان، یکی از آفات منابع مکتوب است که در منابع تاریخ اسلام هم به چشم می‌خورد. منابع صحابه نگاری و کتابهای تراجم در بردارندۀ نمونه‌های زیادی از تصحیف در نام صحابۀ پیامبر اعظم (ص) است که بی‌توجهی به آن گاه پژوهشگران را در مسیر فهم گزاره های تاریخی مربوط به سیرۀ نبوی با دشواریهایی روبرو می‌سازد. این نوشتار با واکاوی منابع تراجم نگاری کوشیده است ضمن بررسی علل وقوع تصحیف و انواع آن در نام صحابه، مصادیق تصحیف را مشخص سازد و پس از بررسی پیامدهای تصحیف در فهم سیرۀ نبوی، راههای تشخیص تصحیف را به پژوهشگران پیشنهاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Misreading in the Name of Companions of Prophet Mohammad

نویسنده [English]

  • Ramezan Mohammadi
Faculty member of the research institute of Hawzah and University
چکیده [English]

Misreading-tashif- being interpreted as an alteration in the dots and letters of a word while keeping its original structure is one of the corruptions of written sources which is also noticeable in the sources of history of Islam. It is included a numerous samples of misreading in the name of companions of Prophet Mohammad in the sources related to them as well as the Prosopography’ books and the ignorance of them leads to some difficulties in the comprehension of historical propositions concerning the life of prophet. Investigating the sources of Prosopography, this writing has tried to study the reasons of misreading and its varieties in the name of companions and to clarify the denotations of misreading, moreover, following the consideration of consequences of misreading in the comprehension of the life of prophet; it proposes the ways of identification of misreading to the researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet Mohammad
  • life of the prophet
  • companions
  • misreading
  • falsification