فضل الله بن روزبهان خنجی و شریعتنامه نویسی در قرن نهم

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

با ظهور شاه اسماعیل صفوی و تأسیس حکومت صفویه، در ایران و ایجاد حکومتی متمرکز بر اساس عقاید شیعی، شریعتنامه نویسی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. یکی از افرادی که برای مقابله با صفویان اندیشه تجدید خلافت و جمع کردن آن با سلطنت مطلقه را در قالب شریعتنامه نویسی مورد توجه قرار داد، فضل بن روزبهان خنجی است. مقاله حاضر به بررسی آرا و نظریات وی در این زمینه در دو دوره از زندگی اش، یعنی در عصر آق قوینلوها و پس از ظهور صفویه در دربار خوانین ازبک در ماوراء النهر، پرداخته و او را به عنوان آخرین میراث دار شریع تنامه نویسی که این جریان را به انحطاط کشیده معرفی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fadhlollah ibn Ruzbahan Khongi and Shari atnameh Writing in the 9 Century

نویسنده [English]

  • Hosein izadi