شاهینیان بطایح‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

عمران بن شاهین که ابتدا به عنوان یک مجرم به منطقه بطایح گریخته بود، در اوایل قرن چهارم هجرى با استفاده از ضعف خلافت عباسى، در آن جا دولتى مستقل تشکیل داد. وى با یارى جستن از شرایطى، مانند صعب الوصول بودن منطقه بطایح، بارها حملات سلاطین آل بویه را دفع کرد. پس از مرگ او، فرزندانش اندک مدتى حکومت کردند ولى به علت اختلافات خانوادگى تضعیف شدند و سرانجام با کودتاى سرداران سپاه، حکومت آنها منقرض شد و سرداران شورشى - که راهشان را ادامه دادند - جانشین آنان شدند. در این نوشتار، ابتدا موقعیت جغرافیائى بطایح و نقش آن در شورش‏هاى منطقه بین النهرین تا قرن چهارم هجرى بررسى شده و سپس چگونگى شکل‏گیرى حکومت شاهینیان و کشمکش‏هاى بنیان‏گذار آن، عمران بن شاهین و جانشینش، حسن بن عمران با معزالدوله، عز الدوله بختیار و عضد الدوله تبیین گردیده است. در پایان نیز، روند انقراض شاهینیان و پى‏آمدهایى که حکومت آنها براى منطقه بطایح داشت، مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SHAHNIAN OF BATAYIN

نویسنده [English]

  • Sasan Tahmasbi
چکیده [English]

Imran ibn Shahin, who at first had sought refuge in the Batayih region as a criminal, seized upon the weak state of the Abbasid Caliphate and established an independent government there at the beginning of the 4th century A.H. Using such conditions as the ruggedness of the Batayih region, he repeatedly repelled attacks by Al-i Buyah (the Buyid) sultans. After his death, his descendants ruled for a short while but because of in-house disputes grew weak and finally were ovethrown in a coup by their generals. The rebellious army commanders substituted their predecessors and continued their path. In this paper, at first, the geographical situation of Batayih and the region's role in the Mesopotamian rebelions until the 4th century A.H. are reviewed. Then, the establishment of the Shahinian dynasty and conflicts between its founder, Imran ibn Shahin, and his souccessor, Hasan ibn Imran, on the one hand and Mu'izz-d-Dawlah lzz-ad-Dawlah Bakhtiar and Adhad-ad-Dawlah on the other are discussed. At the end, the trend of the destruction of the Shahinian dynasty and consequences of their rule for the Batayih region are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abbasid caliphate
  • Al-i Buyah (the Buyids)
  • Batayih
  • Shahinian
  • Al-i Barid (the Baridis)
  • Imran ibn Shahin
  • Hasan ibn Imran