دوره و شماره: دوره 22، بهار1400 _ مسلسل 85 - شماره پیاپی 85، تابستان 1400، صفحه 1-324 
5. زمینه‌ها و عوامل پیدایش فرقه‌نگاری نزد مسلمانان

صفحه 131-164

وحید سعیدی؛ مصطفی پیرمرادیان؛ اصغر منتظرالقائم