دوره و شماره: دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81 - شماره پیاپی 81، بهار 1399، صفحه 1-254 
1. بررسی گزارش‌های فرمان پیامبر(ص) برای کشتار سگ‌های مدینه

صفحه 7-38

مصطفی معلمی؛ محمدعلی افضلی؛ رحمت الله مرزبند