دوره و شماره: دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74 - شماره پیاپی 74، تابستان 1397، صفحه 1-304 
3. شهر حله در قرن هفتم تا نهم هجری؛ یک سنجش تمدنی

صفحه 69-100

علی بیات؛ محمدعلی کاظم بیگی؛ حبیب الله بابایی


6. تحلیلی بر عملکرد ابوایوب موریانی در عصر منصور عباسی (136ـ154ﻫ.ق)

صفحه 181-210

آرمان فروهی؛ امید مجنونی ورانلو؛ مصطفی لعل شاطری