دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، زمستان 1396، صفحه 1-320 
3. امام رضا(ع) در منابع صوفیه تا قرن هفتم هجری

صفحه 71-94

منصور داداش نژاد؛ محمد دهقانی زاده


9. بازشناسی جریان‌های فکری اثرگذار در منطقه شامات در دوره ایوبیان تا پایان ممالیک

صفحه 229-258

شهناز کریم زاده سورشجانی؛ زهراء روح اللهی امیری؛ حسین ایزدی