دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، تابستان 1395، صفحه 1-240 
1. نقشِ «موضوع» در روشن ساختن مفهومِ «متنِ تاریخ‌نگارانه»

صفحه 7-38

امیر آغایلی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ مصطفی پیرمرادیان