دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، شهریور 1387 
تمدن اسلامی

صفحه 207-226

لوییس برنارد؛ غلام رضا جمشیدیها


نامه های خصوصی، مکاتبات رسمی

صفحه 227-274

کلاوس .یو. هاخ مایر؛ رجبعلی یحیایی